அடைமொழியால் குறிக்கப்படும் நூல்கள் - Free Online Test

Table of Contents
அடைமொழியால் குறிக்கப்படும் நூல்கள்

அடைமொழியால் குறிக்கப்படும் நூல்கள் - Free Online Test

தெய்வ நூல் என அழைக்கப்படுவது?

முப்பால் என அழைக்கப்படும் நூல் எது?

உத்தரவேதம் என அழைக்கப்படும் நூல் எது?

பொய்யாமொழி என அழைக்கப்படும் நூல் எது?

வாயுறை வாழ்த்து என அழைக்கப்படும் நூல் எது?

தமிழ்மறை என அழைக்கப்படும் நூல் எது?

உலகப் பொதுமறை என அழைக்கப்படும் நூல் எது?

சங்க இலக்கியம் என அழைக்கப்படுவது ?

பதினெண் மேல் கணக்கு என அழைக்கப்படுவது?

சேரர் வரலாற்றுப் பெட்டகம் என அழைக்கப்படும் நூல்?

இரும்பு கடலை என அழைக்கப்படுவது?

அறிவுரை கூறிய என அழைக்கப்படும் நூல்?

அகப்பாட்டு என அழைக்கப்படும் நூல் எது?

நெடுந்தொகை என அழைக்கப்படும் நூல் எது?

புறப்பாட்டு என அழைக்கப்படும் நூல் எது?

புறம்பு நானூறு என அழைக்கப்படும் நூல் எது?

புலவராற்றுப்படை என அழைக்கப்படும் நூல் எது?

நாலு என அழைக்கப்படும் நூல் எது?

நாலடி நானூறு ஒரு அழைக்கப்படும் நூல் எது?

குடிமக்கள் காப்பியம் என அழைக்கப்படும் நூல் எது?

முத்தமிழ் காப்பியம் என அழைக்கப்படும் எது?

உரையிட்ட பாட்டுடைச் செய்யுள் என அழைக்கப்படும் நூல் எது?

மூவேந்தர் காப்பியம் என அழைக்கப்படும் நூல் எது?

நாடக காப்பியம் என அழைக்கப்படும் நூல் எது?

வரலாற்று காப்பியம் என அழைக்கப்படும் நூல் எது?

தேசிய காப்பியம் என அழைக்கப்படும் நூல் எது?

இரட்டைக் காப்பியங்கள் எவை?

மன நூல் என அழைக்கப்படும் நூல் எது?

காம நூல் என அழைக்கப்படும் நூல் எது?

கொங்குவேள் மாக்கதை என அழைக்கப்படும் நூல்?

இராமவதாரம் என அழைக்கப்படும் நூல் எது?

கம்பசித்திரம் என அழைக்கப்படும் நூல் எது?

கம்ப நாடகம் என அழைக்கப்படும் நூல் எது?

இராமக்காதை என அழைக்கப்படும் நூல் எது?

திருமந்திரமாலை அவளை என அழைக்கப்படும் நூல் எது?

தமிழ் மூவாயிரம் என அழைக்கப்படும் நூல் எது?

தமிழர் வேதம் என அழைக்கப்படும் நூல் எது?

குட்டி தொல்காப்பியம் என அழைக்கப்படும் நூல் எது?

குட்டி தொல்காப்பியம் என அழைக்கப்படும் நூல் எது?

சைவ வேதம் என அழைக்கப்படும் நூல் எது ?

திராவிட வேதம் என அழைக்கப்படும் நூல் எது?

தமிழ் உபநிடதம் என அழைக்கப்படும் நூல் எது?

முதல் உலா என அழைக்கப்படும் நூல் எது?

குறவஞ்சி பாட்டு என அழைக்கப்படும் நூல் எது?

குறத்திப்போட்டு என அழைக்கப்படும் நூல் எது?

உழத்திப்பாட்டு என அழைக்கப்படும் நூல் எது?

பிள்ளைப்பாட்டு அழைக்கப்படும் நூல் எது ?

முதல் பரணி அழைக்கப்படும் நூல் எது?

முதல் நாவல் என அழைக்கப்படும் நூல் எது?

முதல் சிறுகதை என அழைக்கப்படும் நூல் எது?

முதல் அந்தாதி என அழைக்கப்படும் நூல் எது?

முதல் கலம்பகம் என அழைக்கப்படும் நூல் எது?

ஒற்றுமை காப்பியம் என அழைக்கப்படும் நூல் எது?

மூவேந்தர் காப்பியம் என அழைக்கப்படும் நூல் எது?

தேசிய காப்பியம் என அழைக்கப்படும் நூல் எது?

சமுதாய காப்பியம் என அழைக்கப்படும் நூல் எது?

திரு தொண்டர் புராணம் என அழைக்கப்படும் நூல் எது?

சேக்கிழார் புராணம் என அழைக்கப்படும் நூல் எது?

63வது புராணம் என அழைக்கப்படும் நூல் எது?

"வஞ்சி நெடும் போட்டு" - என அழைக்கப்படுவது?

"கற்றறிந்தோர் ஏத்தும் தொகை" - என அழைக்கப்படும் நூல் எது?

தமிழர் வரலாற்று களஞ்சியம் என அழைக்கப்படுவது?

பாணாறு என அழைக்கப்படுவது?

வெற்றி வேற்கை என அழைக்கப்படும் நூல் எது?

வாக்குண்டாம் என அழைக்கப்படும் நூல் எது?

மணிமேகலை துறவு என அழைக்கப்படும் நூல் எது?

பௌத்த காப்பியம் என அழைக்கப்படும் நூல் எது?

பொதுமறை என அழைக்கப்படும் நூல் எது?

திருவள்ளுவம் என அழைக்கப்படும் நூல் எது?

திருவள்ளுவப்பயன் என அழைக்கப்படும் நூல் எது ?

முதுமொழி என அழைக்கப்படும் நூல் எது?

பொருளுரை என அழைக்கப்படும் நூல் எது?

முக்தி நூல் என அழைக்கப்படும் நூல் எது?

அறிவுரை கோவை என அழைக்கப்படும் நூல் எது ?

சிறந்த பத்தை தன்னகத்தை கொண்டது என அழைக்கப்படும் நூல் எது?

நீலகேசிதெருட்டு என அழைக்கப்படும் நூல் எது?

கிறிஸ்தவ கலைக்களஞ்சியம் என அழைக்கப்படும் நூல் எது ?

தென் தமிழ் தெய்வப்பரணி என அழைக்கப்படும் நூல் எது ?

திராவிட வேதம் என அழைக்கப்படும் நூல் எது?

உளவியல் பாட்டு என அழைக்கப்படும் நூல் எது ?

காப்பிய பாட்டு என அழைக்கப்படும் நூல் எது?

Post a Comment

Spam is not welcome here. Any form of unsolicited promotional content, repeated messages, or irrelevant comments will be removed. Please contribute meaningfully to the discussion. Failure to adhere to these guidelines may result in moderation, including the possibility of being blocked. Let's keep the conversation engaging and on-topic!