பொதுத்தமிழ் TNPSC Pothu Tamil Study Material PDF Syllabus Wise Free Download

Table of Contents

CHAPTER – 1 – பொருத்துதல் – Download link
CHAPTER – 2 – தொடரும் தொடர்பும் அறிதல் – Download link
CHAPTER – 3 – பிரித்தெழுதுக – Download link
CHAPTER – 4 – எதிர்ச்சொல்லை எடுத்தெழுதுதல் – Download link
CHAPTER – 5 – பொருந்தாச் சொல்லைக் கண்டறிதல் – Download link
CHAPTER – 6 – பிழைத்திருத்தம் – Download link
CHAPTER – 7 – ஆங்கிலச் சொல்லுக்கு நிகரான தமிழ்ச் சொல்லை அறிதல் – Download link
CHAPTER – 8 – ஒலி வேறுபாடறிந்து சரியான பொருளையறிதல் – Download link
CHAPTER – 9 – ஒரெழுத்து ஒருமொழி உரிய பொருளைக் கண்டறிக – Download link
CHAPTER – 10 – வேர்ச்சொல்லைத் தேர்வு செய்தல்  – Download link
CHAPTER – 11 – வேர்ச்சொல்லைக் கொடுத்து – வினைமுற்று, வினையெச்சம், வினையாலணையும் பெயர், தொழில்பெயர் –         உருவாக்குதல் – Download link
CHAPTER – 12 – அகர வரிசைப்படி சொற்களைச் சீர் செய்தல் – Download link
CHAPTER – 13 – சொற்களை ஒழுங்குபடுத்தி சொற்றொடராக்குதல் – Download link
CHAPTER – 14 – பெயர்ச்சொல்லின் வகையறிதல் – Download link
CHAPTER – 15 – இலக்கணக் குறிப்பறிதல் – Download link
CHAPTER – 16 – விடைக்கேற்ற வினாவை தேர்ந்தெடுத்தல் – Download link
CHAPTER – 17 – எவ்வகை வாக்கியம் எனக் கண்டறிதல – Download link
CHAPTER – 18 – தன்வினை, பிறவினை,செய்வினை, செயப்பாட்டு வினை வாக்கியங்களைக் கண்டறிதல் – Download link
CHAPTER – 19 – உவமையால் விளக்கப்பெறும்; பொருத்தமான பொருளைத் தேர்ந்தெழுதுதல் – Download link
CHAPTER – 20 – எதுகை, மோனை, இயைபு இவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றை தேர்ந்தெடுத்தல் – Download link
CHAPTER – 21 – திருக்குறள் – Download link
CHAPTER – 22 – பதினெண்கீழ்கணக்கு நூல்களின் பிற செய்திகள் – Download link
CHAPTER – 23 – கம்பராமாயணம் – Download link
CHAPTER – 24 – எட்டுத்தொகை பத்துப்பாட்டு நூல்களில் உள்ள பிறசெய்திகள் – Download link
CHAPTER – 25 – ஐம்பெரும் – ஐஞ்சிறுங்காப்பியங்கள் தொடர்பான செய்திகள் – Download link
CHAPTER – 26 – பெரியபுராணம் – Download link
CHAPTER – 27 – சிற்றிலக்கியங்கள் – Download link
CHAPTER – 28 – சிறப்பு வாய்ந்த தமிழிலக்கியங்கள் – Download link
CHAPTER – 29 – நாட்டுப்புறப் பாட்டு – Download link
CHAPTER – 30 – சமய முன்னோடிகள் – Download link
CHAPTER – 31 – சிறந்த தொடர்கள்- சிறப்புப் பெயர்கள் – Download link
CHAPTER – 32 – மரபுக் கவிதைகள் – Download link
CHAPTER – 33 – புதுக்கவிதைகள்  – Download link
CHAPTER – 34 – தமிழில் கடித இலக்கியம் – நாட்குறிப்பு – Download link
CHAPTER – 35 – நாடகக்கலை – Download link
CHAPTER – 36 – தமிழின் சிறுகதைகள் – Download link
CHAPTER – 37 – கலைகள் – Download link
CHAPTER – 38 – தமிழின் தொன்மை-தமிழ் மொழியின் சிறப்பு திராவிட மொழிகள் தொடர்பான செய்திகள் – Download link
CHAPTER – 39 – உரைநடை – மொழிநடை தொடர்பான செய்திகள் – Download link
CHAPTER – 40 – தமிழ்பணி தொடர்பான செய்திகள் – Download link
CHAPTER – 41 – தமிழ்த்தொண்டு தொடர்பான செய்திகள் – Download link
CHAPTER – 42 – தமிழ்த்தொண்டு சிறப்பு தொடர்கள் – Download link
CHAPTER – 43 – சமுதாயத் தொண்டு  – Download link
CHAPTER – 44 – ஊரும் பேரும்-தோற்றம் பற்றிய செய்திகள் – Download link
CHAPTER – 45 – உலகளாவிய தமிழர்கள், சிறப்பும் – பெருமையும் – தமிழ் பணியும் – Download link
CHAPTER – 46 – தமிழ்மொழியில் அறிவியல் சிந்தனைகள் தொடர்பான செய்திகள் – Download link
CHAPTER – 47 – விடுதலைப் போராட்டத்தில் மகளிரின் பங்கு – Download link
CHAPTER – 48 – தமிழர் வணிகம் – தொல்லியல் ஆய்வுகள் – கடற் பயணங்கள் தொடர்பான செய்திகள் – Download link
CHAPTER – 49 – உணவே மருந்து – நோய் தீர்க்கும் மூலிகைகள் – Download link
CHAPTER – 50 – சமயப் பொதுமை தொடர்பான செய்திகள் – Download link

Reference
Guideflare not owner of this pdf links. Athiyamanteam and Tamilnaducareerservices is a original owner of this files. This pdf shared educational purpose only.
https://athiyamanteam.com/tnpsc/pothu-tamil-study-material-pdf/
https://tamilnaducareerservices.tn.gov.in/

Post a Comment

Spam is not welcome here. Any form of unsolicited promotional content, repeated messages, or irrelevant comments will be removed. Please contribute meaningfully to the discussion. Failure to adhere to these guidelines may result in moderation, including the possibility of being blocked. Let's keep the conversation engaging and on-topic!